Chương 23: ý tưởng kinh doanh thuyết làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ phần 4

Hoàn thành nhiệm vụ là cụm từ luôn được các lãnh đạo, CEO đề cập bất cứ khi nào có thể để ý tưởng kinh doanh trở thành hiện thực. Liệu chúng ta có hiểu thấu đáo mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ người lãnh đạo và những người liên quan cần làm gì? Luận bài bên dưới về thuyết làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong Tam quốc chí sẽ làm rõ.

4. Cơ hội phát triến mới

Sau Đổng Trác, Tào Tháo, Lưu Bị là người thứ ba được báo chí bình chọn là doanh nhân tiêu biểu nhất Trung Quốc. Tổng giám đốc tập đoàn Ích Châu Lưu Chương đọc tin đó, lập tức viết thư cầu viện. Do quản lý không tốt, Ích Châu thua lỗ mấy năm liền.

Gia Cát Lượng nói:

– Công ty hưng suy, ông chủ hữu trách. Có những ông chủ giỏi kích thích “năng lượng” nhân viên, có những ông chủ lại giỏi khơi lòng nhiệt tình của nhân viên. Ông là loại đầu, Lưu Chương là loại sau. Vì thế lần này Lưu Chương thuê chúng ta làm quản lý, dù chúng ta có tốt tới đâu cũng không làm được gì cho tập đoàn ông ta.

Lưu Bị hỏi:

– Vậy chúng ta nên làm gì?

Gia Cát Lượng nói:

– Ông quên binh pháp lạc đà rồi sao? Nhân cơ hội làm quản lý xuất khẩu này, chúng ta sẽ như chiếc đinh đóng sâu vào những bộ phận quan trọng nhất của tập đoàn Ích Châu. Khi thời cơ chín muồi, chúng ta có thẻ biến chủ thành khách, thu về được tập đoàn Ích Châu.

Lưu Bị cao hứng:

– Hay lắm! Trước trận đại chiến Xích Bích, chúng ta đã không thực hiện được binh pháp lạc đà. Cuối cùng ta cũng có thể đem ra thực hành.

Hai người hẹn nhau, Gia Cát Lượng giữ Kinh Châu, phụ trách những công việc thường nhật của công ty Hoàng Tộc, Lưu Bị cầm đầu một nhóm quản lý xuất khẩu tới Ích Châu. Cũng cần nói thêm, Bàng Thống “phượng sồ” (phượng non) – người sánh với biệt danh “ngọa long” (rồng nằm) của Gia Cát Lượng là một cốt cán trong nhóm. Một hôm, Bàng Thống đang chỉ đạo cộng tác ở một phân xưởng của tập đoàn Ích Châu thì gặp tai nạn, chết ngay khi đang làm nhiệm vụ.

Không lâu sau, tập đoàn Ích Châu sáp nhập với công ty Hoàng Tộc, đổi tên thành tập đoàn xí nghiệp – công ty hữu hạn Hán Thục. Quan Vũ làm giám đốc chi nhánh Kinh Châu, Gia Cát Lượng thì bay tới Thành Đô làm CEO cho tập đoàn.

Share This Post